Over KVIB

De Koninklijke Vereniging van Infrabeheerders (KVIB) biedt haar leden al meer dan 129 jaar ervaring als netwerkvereniging. De KVIB is ontstaan binnen Rijkswaterstaat. De tijd heeft ons echter ingehaald: een goed netwerkbeheer staat of valt met samenwerking tussen alle partijen die zich met infra bezighouden: Rijk, gemeenten, waterschappen, provincies, Prorail, Schiphol en nog vele anderen.
 
Stukje geschiedenis
De vereniging is opgericht in 1894 onder de naam Vereniging van Opzichters van den Rijkswaterstaat. Later werd de naam gewijzigd in Vereniging van Waterstaatkundig Ambtenaren van Rijkswaterstaat ( VWAR). In 2011 is de naam weer gewijzigd in Vereniging van Infrabeheerders (VIB). Het lidmaatschap van de vereniging staat vanaf dat moment open voor alle leiding- en richtinggevende functionarissen in de publieke sector met invloed op het gebied van beheer, project- ,verkeers- en watermanagement van infrastructuur (wegen, vaarwegen, water en rail).
Op 19 april 2021 heeft de Koning aan de vereniging het predicaat “Koninklijk” verleend. Vanaf dat moment werden we de Koninklijke Vereniging van Infrabeheerders (KVIB).
 
Doelstelling van de KVIB
De KVIB wil een netwerk bieden voor functionarissen in de sector infrabeheer, kennis bieden op het gebied van beheer, project-, verkeers- en watermanagement van de infrastructuur en de kameraadschappelijke geest binnen de groep van InfraBeheerders bevorderen.
De KVIB  realiseert dit door het organiseren van bijeenkomsten, voordrachten en symposia en door te functioneren als platform waarop de leden kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en door het uitgeven van het tijdschrift OTAR ( sinds 1915)
Binnen de KVIB kunnen ervaringen over actuele onderwerpen in de wereld van infrabeheer worden uit gewisseld, je kunt er met collega’s sparren om  je product te verbeteren, kortom met een groep van zoveel mogelijk verschillende InfraBeheerders kun je tot  een optimaal beheer komen. 
 
Website
Via website van de vereniging (http://www.KVIB-infra.nl), de LinkedIn-groep (VIB-infra) en de algemene applicaties van LinkedIn en Twitter (@VIBinfra) kunt u informatie, kennis en ervaring online delen. Als lid heeft u met uw wachtwoord en gebruikersnaam/e-mailadres via de website toegang tot ledenlijsten, notulen van ledenvergaderingen en informatie en ontwikkelingen/documenten speciaal voor leden. Daarnaast ontvangt u periodiek uitnodigingen voor ledenbijeenkomsten, georganiseerde excursies, lezingen maar ook de laatste trends en ontwikkelingen.
 
OTAR
OTAR Magazine is het vakblad voor managers en specialisten werkzaam in de wereld van infrastructuur en mobiliteit. Met gevarieerde onderwerpen over infrastructurele projecten, technische ontwikkelingen, politieke vraagstukken, discussies en columns houdt OTAR u altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. OTAR wordt gelezen door functionarissen binnen Rijkswaterstaat, overheidsinstellingen op landelijk niveau, provincies, gemeenten, waterschappen, het bedrijfsleven (grond-, weg en waterbouw), opleidingsinstituten, universiteiten en bibliotheken. Het KVIB-lidmaatschap geeft u recht op een gratis abonnement op OTAR.
 
Lidmaatschap ABFR
Leden van de KVIB die werkzaam zijn of zijn geweest bij Rijkswaterstaat kunnen lid worden van de Afdeling Belangenbehartiging Functionarissen Rijkswaterstaat (ABFR). De ABFR is een dochtervereniging van de KVIB, die is aangesloten bij de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF) http://www.cmhf.nl/. Leden van de KVIB die werkzaam zijn of zijn geweest bij Rijkswaterstaat kunnen lid worden. 
 
Kosten
De kosten voor het lidmaatschap van de KVIB bedragen op dit moment € 40 per jaar.
De kosten voor het lidmaatschap van de KVIB en de  ABFR (inclusief CMHF) bedragen op dit moment € 170 per jaar voor actieve leden en € 105 per jaar voor postactieve leden.
 
Word lid
Bent u werkzaam in de publieke sector en heeft u een bepalende, sturende of beslissende rol in de wereld van het infrabeheer?  Word lid!