ABFR

De ABFR, de Afdeling Belangenbehartiging Functionarissen Rijkswaterstaat is de dochtervereniging van de Vereniging van Infrabeheerders (VIB). 
 
De ABFR is aangesloten bij de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF) http://www.cmhf.nl/. De CMHF is een onafhankelijke koepel van 43 beroeps- en belangenverenigingen. Deze overlegt samen met andere vakcentrales met de minister van BIZA over onze arbeidsvoorwaarden in het Sectoroverleg Rijkspersoneel (SOR). De onderwerpen die hier aan bod komen zijn onderhandelingen over de CAO, uitwerking van regelingen (zoals verlof- of reiskostenregelingen), het Rijksbreed Sociaal Flankerend Beleid en de gevolgen van departementsoverstijgende reorganisaties.
 
De CMHF draait verder mee in de diverse ondernemingsraadorganen en het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO). Hier overleggen de vier vakcentrales met de top van het ministerie van V&W over regelingen, rechten en verplichtingen van ambtenaren. 
 
Met de aansluiting van de ABFR bij de CMHF is zowel de belangenbehartiging en juridische ondersteuning van alle leden als de ondersteuning en scholing van de leden bij deelname aan de medezeggenschap verzekerd.
 
De ABFR leden ontvangen regelmatig de CMHF digitale nieuwsbrief en zijn verzekerd voor juridische bijstand in rechtspositionele aangelegenheden en profiteren o.a. van gunstige collectieve verzekeringen bij de OHRA.
 
Het bestuur van de ABFR bestaat uit
Lid:   J.A.Kram (Jan Albert)  tevens vertegenwoordiger naar de CMHF
Lid:   J.Boogert (Hans)